Valgfri nynorsk i Vestfoldsskolen!

Vestfold FpU fremmer en resolusjon som omhandler sidemål i Vestfoldsskolen. Politisk nestformann André Bråthen håper fylkesårsmøtet kommer til å slutte seg til resolusjonen som sier at fylkestingsgruppen skal fremme forslag om at det skal innføres en prøveordning med valgfritt sidemål i de videregående skolene i Vestfold.

Politisk nestformann André Bråthen mener Vestfold-elevene bør få velge om de vil ha nynorsk eller ikke.

Les resolusjonen her:

Flere undersøkelser som har blitt offentliggjort knyttet til norske elevers lese- og skriveferdigheter sammenlignet med elever fra andre land, viser middelmådige eller svake resultater for norske elever. Disse undersøkelsene viser at det er behov for å konsentrere seg om å lære ett skriftspråk i den norske skolen, og således bare ha obligatorisk opplæring i ett skriftspråk. Den norske skolen bruker mye tid og ressurser på å lære elevene to skriftspråk, istedenfor å konsentrere seg om at elevene lærer seg ett av dem skikkelig.

Det trengs en skikkelig opprustning av norskfaget i skolen når en ser at rundt 1 av 5 elever går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive tilfredsstillende. Eksamensresultatene viser forøvrig at landsgjennomsnittet når det gjelder karakterer, er høyere for hovedmål enn for sidemål.

Forskrift til opplæringsloven § 8-1 gir noen grupper elever rett til fritak fra opplæring og vurdering i sidemålet. Dette gjelder elever med opplæring i eller på samisk, elever som får opplæring i finsk som andrespråk, elever med tegnspråk som førstespråk og elever med annet morsmål enn norsk og samisk som får særskilt språkopplæring.

I Oslo-skolen, der en tredjedel av elevene har fremmedspråklig bakgrunn, slipper et stort antall elever å ha eksamen og opplæring i sidemål. Dette gjør ordningen med obligatorisk sidemålsundervisning urettferdig for de mange andre elevene som ikke har behov eller ønske om å lære seg den skriftlige delen av sidemålet, men som ikke har anledning til å få fritak fra denne undervisningen.

Ved å ta bort den obligatoriske sidemålsundervisningen vil de elevene som er motivert, og ønsker sidemålsundervisning, likevel gis muligheten til å lære dette ved at skriftlig sidemålsundervisning kan tilbys som valgfag.

Stortingsdebattene omkring valgfritt sidemål har til stadighet fokusert på at initiativ til å gjøre sidemålet valgfritt bør komme nedenfra. Flere kommuner og fylkeskommuner har gjennom politiske vedtak tatt slikt initiativ for å søke om fritak for obligatorisk skriftlig sidemålsundervisning.

Vestfold FrPs fylkesårsmøte ber med dette Vestfold FrPs fylkestingsgruppe fremme forslag om innføring av et pedagogisk prøveprosjekt med innføring av valgfri skriftlig sidemålsundervisning, jf. Opplæringslovens § 1-4, på de videregående skolene i Vestfold.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt på Vestfold FrPs fylkesårsmøte 11. februar.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized